Первый этап бурения на месторождении Курумсак завершен

Первый этап бурения на месторождении Курумсак успешно завершен. Бурение было проведено с использованием передовых технологий и основывалось на оцифрованных и разработанных 3D моделях рудного тела, созданных на основе исторических данных с 1946 по 1951 годы. Основанные на этом исследования позволяют компании SRK приступить к разработке Оценки Минеральных Ресурсов (MRE) для ванадиевого проекта. Разработанная SRK программа […]

  The first stage of drilling at the Kurumsak field has been completed

The first stage of drilling at the Kurumsak field has been successfully completed. Drilling was carried out using advanced technologies and was based on digitized and developed 3D models of the ore body, created on the basis of historical data from 1946 to 1951. Based on this research, SRK can begin to develop a Mineral […]

Құрымсақ кен орнында бұрғылаудың бірінші кезеңі аяқталды

Құрымсақ кен орнында бұрғылаудың бірінші кезеңі сәтті аяқталды. Бұрғылау озық технологияларды қолдана отырып жүргізілген және 1946 жылдан 1951 жылға дейінгі тарихи деректерден жасалған цифрландырылған және дамыған 3D кен денесінің модельдеріне негізделген. Осыған құрастырылған зерттеулер SRK компаниясына ванадий жобасы үшін минералды ресурстарды бағалауды (MRE) әзірлеуге кірісуге мүмкіндік береді. SRK әзірлеген бұрғылау бағдарламасы бұрын кеңес геологтар жүргізген […]